SiRS ไบโอเทค ร่วมจัดงานวันเด็กศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
จากการที่โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (SiRS) ดำเนินการจัดค่ายนักเรียนแกนนำ”คนรักภูฟ้า” ประกอบด้วยนักเรียนชั้นม. 2 จำนวน 60 คนจาก 4 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือได้แก่ โรงเรียนบ้านสบมาง โรงเรียนบ่อเกลือ โรงเรียนบ้านบ่อหยวกและโรงเรียนบ้านสว้า ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2551 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สามารถเป็นแกนนำจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยใช้ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเป้นแหล่งเรียนรู้


   

โครงการ SiRS จากไบโอเทค ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่สกลนคร
โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (SiRS) และ ชมรมครูวิทยาศาสตร์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร


   

“โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครู นักเรียน และผู้นำชุมชนในชนบท โดยมีโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบล (SiRS)มุ่งสร้างทักษะและการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้ดีขึ้น ผ่านกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จนเป็นที่มาของ โครงการ “โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า”

Chemicals Manufacturer Directory :: Chemicals b2b Network :: Mark of Health  


   

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท ปี 2550”
โครงการ SiRS เรียนเชิญบุคลากรที่มีความสำคัญ และมีความสามารถในการเป็นแกนนำจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่ทำงานของโครงการ SiRS มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ จะจัดให้มีกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท ปี 2550”
 


   

กระทรวงพลังงานหนุนโปรเจ็คใหม่ เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน
กระทรวงพลังงานร่วมมือกับจังหวัดสมุทรปราการและบริษัท Single Point Energy and Environment วางแผนจะเปิดตัวโครงการนำร่องที่จังหวัดสมุทรปราการ เปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการ thermal depolymerization หรือ TDP


   

การแยกขนาดดีเอ็นเอโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส (Electrophoresis of DNA)
อิเล็กโทรโฟรีซิส เทคนิคที่ใช้แยกโมเลกุลของสารที่มีประจุออกจากกันโดยใช้กระแสไฟฟ้า โดยให้สารที่มีประจุนั้นเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดหนึ่งในสารละลาย สารที่ประจุต่างกันจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม แรงเคลื่อนไฟฟ้า สารละลายของดีเอ็นเอ (หรือ อาร์เอ็นอ) เมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้าโมเลกุลของดีเอ็นเอจะเคลื่อนที่จากขั้วลบไปยังขั้วบวก ดีเอ็นเอที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะมีหมู่ฟอสเฟตอยู่น้อยกว่าโมเลกุลขนาดใหญ่
 • travel guide
 • health guide
 •    

  เมล็ดเทียมกล้วยไม้ (Artificial seed of orchid)
  ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม หนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ คือเรื่องของการทำเมล็ดเทียมซึ่งอาจฟังดูไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านที่เพิ่งเคยได้ยิน หรือเป็นเรื่องที่หลายท่านเคยได้ทราบมาบ้างแล้ว คำว่า เมล็ดเทียม (Artificial seed หรือ Synthetic seed) แปลตรงตัวก็คือเมล็ดที่ไม่ใช่เมล็ดจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ


     

  แถบ “อันดามัน” จะแกว่งมากกว่า 5 ริกเตอร์ทุกๆ 8 เดือน
  หนังสือพิมพ์แดนภารตะ รายงานผลการศึกษาของที่ปรึกษาศูนย์แผ่นดินไหวอินเดียประมวลผลข้อมูลแผ่นดินไหวย้อนหลัง 100 ปี โดยระบุว่าแถบอันดามันและเกาะนิโคบาร์จะเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า 5 ริกเตอร์ทุกๆ 8 เดือน  จัดนิทรรศการวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร
  ตามที่รัฐบาล มีนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาให้กับเยาวชน โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (SiRS) จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551
   
  ไบโอเทค ร่วมกับ TMC ประยุกต์เกมเป็นสื่อการเรียนรู้
  โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (SiRS) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 และชมรมครูวิทยาศาสตร์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อเกมวิทยาศาสตร์”


   
  พระเทพฯ ทรงแนะใช้วิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ ต้องเลือกให้เหมาะสมอย่างแท้จริง
  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดการประชุมประจำปี สวทช. ทรงชี้การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกเป็นสิ่งจำเป็น เพราะทำให้ประเทศก้าวหน้าได้แม้จะเป็นประเทศที่มีพื้นที่จำกัด และต้องพิจารณาว่าการพัฒนาในทิศทางใดเป็นสิ่งที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองและความผาสุกของประชาชนในชาติได้
  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ประจำปี 25550
  เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมาในจำนวนน้อย จึงขอประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้
  - ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  รางวัลที่ 1 ยังไม่มีผลงานที่เหมาะสม
  รางวัลที่ 2 ยังไม่มีผลงานที่เหมาะสม
  รางวัลที่ 3 ยังไม่มีผลงานที่เหมาะสม
  รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดบางโคล่นอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร